Uw persoonlijke gegevens & gebruiksvoorwaarden website:

Het gebruik van de website www.albarius.be is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Albarius kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Hoewel Albarius hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. Albarius kan evenmin een voortdurende toegang tot haar site garanderen, mede doordat op geregelde tijdstippen bijgewerkte data ingevoerd worden. Als u onjuistheden opmerkt, kunt u contact opnemen met onze webmaster.

Albarius kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.

De website alsook de inhoud waaronder de teksten, foto's, beelden en grafische voorstellingen die er eventueel zijn in opgenomen behoren tot de intellectuele eigendom van Albarius, alsook aan derde partijen die informatie of afbeeldingen ter beschikking stellen. Die informatie wordt beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom.

U hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen. Elke ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welk vorm ook - ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, gratis of betalend is - van de site of van de informatie van Albarius, is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van Albarius of van de andere rechthebbende partijen.

U verbindt er zich toe om geen gebruik te maken van de website zodat deze of de daarmee verbonden soft- of hardware bewust wordt beschadigd of de werking ervan geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent bewust wordt belemmerd of onderbroken.

Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. Albarius garandeert niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit. Het betekent ook niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen Albarius en de beheerders van die sites.

Albarius verzamelt zelf geen gegevens tijdens uw bezoek. De website heeft wel "Google Analytics" aan boord zodat we via de globale bezoekersstroom inzicht krijgen hoeveel bezoekers de website heeft, vanwaar ze komen en wanneer.

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.